Collection Evolução

Ø30mm Ø20mm

Terminal Ø30 Refª1436; Terminal Ø20 Refª1406; Terminal Ø30 Refª1436; Terminal Ø20 Refª1406; Terminal Ø30 Refª1436; Terminal Ø20 Refª1406 48mm; Terminal Ø20 Refª1426 80mm; Terminal Ø30 Refª1436; Terminal Ø20 Refª1406 48mm; Terminal Ø20 Refª1426 80mm

Stainless Steel Type Terminals

Ø30mm Ø20mm

Stainless Steel Type Terminals

Ø30mm Ø20mm 

Stainless Steel Type Hangers

Ø35mm Ø28mm Ø20mm

 

Stainless Steel Type Hangers

Ø35mm Ø28mm Ø20mm

Finishes

Stainless Steel

related products

Collection Niobium

Ø28mm Ø19mm

 

Collection XX

Ø32mm Ø19mm

 

Collection Utopia

Ø30mm Ø20mm

 

information request